Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ČLÁNOK I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.1 TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉPODMIENKY (ĎALEJ LEN "VOP") SA VZŤAHUJÚNA OBCHODNÉ VZŤAHY MEDZI KUPUJÚCIM A SPOLOČNOSŤOU

BRIGHT SOLUTIONS, S. R. O.
SÍDLO: MEDENÁ110/23, BRATISLAVA 811 02

IČO:43 980 830
IČDPH: 1078653972

TEL: +421 949 637 596
(ĎALEJ LEN „PREDÁVAJÚCI") UZATVORENÉ PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU.

1.2 VOP UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU PROSTREDNÍCTVOM SERVERU WWW.POWERGEARS.SK MEDZI PREDÁVAJÚCIM A KUPUJÚCIM.

1.3 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KÚPNEJ ZMLUVY SA RIADIA PRÁVNOU ÚPRAVOU KÚPNEJ ZMLUVY PODĽA USTANOVENIA §588 A NASL. V SPOJENÍS USTANOVENÍM §612 A NASL. ZÁKONA Č. 40/1964 ZB. OBČIANSKY ZÁKONNÍK (ĎALEJ LEN „OP“).

1.4 KUPUJÚCIM SA ROZUMIE V SYSTÉME ZAREGISTROVANÁFYZICKÁALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA, KTORÁ ODOSLALA PO VLASTNEJ AUTORIZÁCII ELEKTRONICKÚ OBJEDNÁVKU, SPRACOVANÚ SYSTÉMOM OBCHODU.

1.5 ELEKTRONICKOU OBJEDNÁVKOU SA ROZUMIE ODOSLANÝ ELEKTRONICKÝ FORMULÁR, OBSAHUJÚCI INFORMÁCIE O KUPUJÚCOM, ZOZNAM OBJEDNANÉHO TOVARU Z PONUKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODU A CENU TOHTO TOVARU, SPRACOVANÝ SYSTÉMOM OBCHODU ALEBO E-MAIL ODOSLANÝNA ADRESU PREDÁVAJÚCEHO.

ČLÁNOK II.

OBJEDNÁVKA

2.1 PODMIENKOU PLATNOSTI ELEKTRONICKEJ OBJEDNÁVKY JE PRAVDIVÉA ÚPLNÉ VYPLNENIE VŠETKÝCH, REGISTRAČNÝM FORMULÁROM POŽADOVANÝCH ÚDAJOV A NÁLEŽITOSTÍ, VRÁTANE TELEFONICKÉHO KONTAKTU.

2.2 VŠETKY PRIJATÉ ELEKTRONICKÉOBJEDNÁVKY SÚ POVAŽOVANÉ ZA NÁVRH ZMLUVY A SÚ POVAŽOVANÉ ZA ZÁVÄZNÉ.

2.3 KÚPNA ZMLUVA, NA KTOREJ ZÁKLADE JE REALIZOVANÝ PREDAJ TOVARU PREDÁVAJÚCIM KUPUJÚCEMU VZNIKÁNA ZÁKLADE ZÁVÄZNÉHO POTVRDENIA OBJEDNÁVKY V SYSTÉME. PREDÁVAJÚCIM E-MAILOM POTVRDENÁ OBJEDNÁVKA (ALEBO JEJ ČASŤ) JE POVAŽOVANÁ ZA ZÁVÄZNÚ PRE OBE STRANY, AK NEDÔJDE K PORUŠENIU PODMIENOK DOHODNUTÝCH V ČASE POTVRDENIA A VTEDY ZÁROVEŇ VZNIKÁ VZŤAH MEDZI KUPUJÚCIM A PREDÁVAJÚCIM.

2.4 ZA PODSTATNÉ PODMIENKY SA POVAŽUJÚ HLAVNE URČENIE KUPUJÚCEHO, OBSAH OBJEDNÁVKY (PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA TOVARU A JEHO POČET), CENA ZA TOVAR A PREPRAVU, SPÔSOB DORUČENIA, SPÔSOB ÚHRADY ZA TOVAR.

2.5 KUPUJÚCI BUDE PRAVIDELNE INFORMOVANÝ O STAVE OBJEDNÁVKY PROSTREDNÍCTVOM EMAILU. KUPUJÚCI MÔŽE BYŤ PREDÁVAJÚCIM PRE ÚČEL POTVRDENIA OBJEDNÁVKY TELEFONICKÝ KONTAKTOVANÝ.

ČLÁNOK III.

STORNO OBJEDNÁVKY

3.1 KUPUJÚCI MÁ PRÁVO STORNOVAŤ OBJEDNÁVKU PROSTREDNÍCTVOM EMAILU BEZ UDANIA DÔVODU DO 24 HODÍN OD JEJ ODOSLANIA. PO ZÁVÄZNOM POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY IBA V PRÍPADE, ŽE PREDÁVAJÚCI NESPLNÍ DOHODNUTÉ PODMIENKY DODANIA, ALEBO PO DOHODE S PREDÁVAJÚCIM. V PRÍPADE STORNOVANIA POTVRDENEJ OBJEDNÁVKY JE KUPUJÚCI POVINNÝ UHRADIŤ PREDÁVAJÚCEMU ŠKODU VZNIKNUTÚ TÝMTO JEDNANÍM. PREDÁVAJÚCI UPLATNÍ PRÁVO NA ÚHRADU ŠKODY HLAVNE V PRÍPADE NÁKUPU TOVARU "NA OBJEDNÁVKU", KTORÉ BOLO NUTNÉ NA ŽELANIE KUPUJÚCEHO ZAOBSTARAŤ ALEBO V PRÍPADE, ŽE V SÚVISLOSTI SO ZAISTENÍM TOVARU DOŠLO UŽ K VYNALOŽENIU PREUKÁZATEĽNÝCH NÁKLADOV. STORNO POPLATOK MÔŽE BYŤDO VÝŠKY AŽ 75% Z CELKOVEJ CENY TOVARU.

3.2 PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE PRÁVO ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU ALEBO JEJ ČASŤ V TÝCHTO PRÍPADOCH:

V PRÍPADE OBJEDNÁVKY NA DOBIERKU OBJEDNÁVKU NEBOLO MOŽNÉ ZÁVÄZNE POTVRDIŤ(CHYBNE UVEDENÉ TELEFÓNNE ČÍSLO, NEDOSTUPNÝ, NEODPOVEDÁNA E-MAILY ATĎ.),

PRÍPADE, ŽE KUPUJÚCI SI V MINULOSTI NEPREVZAL TOVAR ALEBO INÝM SPÔSOBOM PORUŠIL OBCHODNÉ PODMIENKY,

TOVAR SA UŽ NEVYRÁBA ALEBO NEDODÁVA ALEBO SA VÝRAZNÝM SPÔSOBOM ZMENILA CENA DODÁVATEĽA TOVARU. V PRÍPADE, ŽE TÁTO SITUÁCIA NASTANE, PREDÁVAJÚCI BUDE OKAMŽITE KONTAKTOVAŤ KUPUJÚCEHO ZA ÚČELOM DOHODY O ĎALŠOM POSTUPE. V PRÍPADE, ŽE KUPUJÚCI ZAPLATIL UŽ ČASŤ ALEBO CELÚ SUMU KÚPNEJ CENY, BUDE MU TÁTO ČIASTKA PREVEDENÁ SPÄŤ NA JEHO ÚČET ALEBO ADRESU V LEHOTE 15-TICH KALENDÁRNYCH DNÍ.

ČLÁNOK IV.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 KUPUJÚCI MÁ PRÁVO V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 102/2014 Z. Z. O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI PREDAJI TOVARU ALEBO POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA ZÁKLADE ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU ALEBO ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV PREDÁVAJÚCEHO A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ĎALEJ LEN „ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA“) ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY DO 14 PRACOVNÝCH DNÍ OD PREVZATIA TOVARU. V PRÍPADE UPLATNENIA TOHTO PRÁVA JE KUPUJÚCI POVINNÝ DODRŽAŤ PODMIENKY A POSTUP UVEDENÝV BODE 4.2. VOP.

4.2 VZHĽADOM K TOMU, ŽE V PRÍPADE ODSTÚPENIA SA ZMLUVA OD ZAČIATKU RUŠÍ, VRÁTI ALEBO NAHRADÍ DODÁVATEĽ KUPUJÚCEMU A KUPUJÚCI DODÁVATEĽOVI VŠETKY VZÁJOMNE PRIJATÉ PLNENIA. AK SA KUPUJÚCI ROZHODNE PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY V LEHOTE UVEDENEJ V BODE 4.1, JE POVINNÝ DODRŽAŤ NASLEDUJÚCE PODMIENKY:

KONTAKTOVAŤ PREDÁVAJÚCEHO SO ŽIADOSŤOU O ODSTÚPENIE OD ZMLUVY S UVEDENÍM ČÍSLA OBJEDNÁVKY, MENA A PRIEZVISKA, DÁTUMU NÁKUPU A SVOJIM ČÍSLOM ÚČTU ČI ADRESOU PRE VRÁTENIE PEŇAZÍ,

AK KUPUJÚCI UŽ TOVAR OBDRŽAL A PREVZAL, ZAŠLE HO SPÄŤNA NAŠU ADRESU UVEDENÚ V SEKCII KONTAKT A TO ZA NASLEDUJÚCICH PODMIENOK:

- TOVAR MUSÍ BYŤ V PÔVODNOM NEPOŠKODENOM OBALE (S NEPOŠKODENOU OCHRANNOU FÓLIOU)

- TOVAR NESMIE BYŤ POUŽITÝ

- TOVAR MUSÍBYŤ NEPOŠKODENÝ

- TOVAR MUSÍBYŤ KOMPLETNÝ(VRÁTANE PRÍBALOVÉHO LETÁKU A PODOBNE)

- ZAŠLITE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE - FAKTÚRA

4.3 PRI SPLNENÍ PODMIENOK UVEDENÝCH V BODE 4.2 PREDÁVAJÚCI PENIAZE ZA TOVAR ZAŠLE PREVODOM NA ÚČET KUPUJÚCEHO A TO NAJNESKÔR DO 14 PRACOVNÝCH DNÍ PO FYZICKOM OBDRŽANÍ TOVARU.

4.4 TOVAR MUSÍ BYŤ ZASLANÝ DOPORUČENE A POISTENÝ, NAKOĽKO PREDÁVAJÚCI NERUČÍ ZA JEHO PRÍPADNÚ STRATU.

4.5 KUPUJÚCI NEMÁ PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY V ZMYSLE §7 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA (PREDAJ TOVARU UZAVRETÉHO V OCHRANNOM OBALE, KTORÝ NIE JE VHODNÉ VRÁTIŤZ DÔVODU OCHRANY ZDRAVIA ALEBO Z HYGIENICKÝCH DÔVODOV A KTORÉHO OCHRANNÝ OBAL BOL PO DODANÍ PORUŠENÝ).

4.6 NÁKLADY NA VRÁTENIE TOVARU ZNÁŠA KUPUJÚCI.

4.7 KUPUJÚCI ZNÁŠA AKÉKOĽVEK ZNÍŽENIE HODNOTY TOVARU, KTORÉ BOLO SPÔSOBENÉJEHO POUŽÍVANÍM NAD RÁMEC POTREBNÝ PRE ZISTENIE FUNKČNOSTI A VLASTNOSTÍ TOVARU.

4.8 VŠEOBECNÁ ZÁRUČNÁ LEHOTA* JE 1 ROK. ZÁRUČNÁ LEHOTA* PRE KONŠTRUKCIE, VZPIERAČSKÉ TYČE A ŠPECIÁLNE TYČE JE CELOŽIVOTNÁ. *TÁTO SA NEVZŤAHUJE NA PRÍPADY NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA PRODUKTU, POUŽÍVANIA NA INÝ ÚČEL, NEŽ NA AKÝ JE PRODUKT URČENÝ, PRÍPADY NESPRÁVNEHO SKLADOVANIA PRODUKTU, ALEBO ZAOBCHÁDZANIA S NÍM. NA PRODUKTY Z VÝPREDAJU JE POSKYTOVANÁ OBMEDZENÁ ZÁRUČNÁ LEHOTA V DOBE TRVANIA 90 DNÍ OD KÚPY PRODUKTU.

ČLÁNOK V.

CENOVÉ PODMIENKY

5.1 CENA VÝROBKOV PREDSTAVUJE CENU VRÁTANE DPH 20%.

ČLÁNOK VI.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

6.1 PRI PLATBE VOPRED NA DOBIERKU ALEBO PROSTREDNÍCTVOM PLATOBNÝCH BRÁN SI ZA DOPRAVNÉ A BALNÉ PREDÁVAJÚCI ÚČTUJE SUMU V ZÁVISLOSTI OD KRAJINY KUPUJÚCEHO A CELKOVEJ VÁHY OBJEDNÁVKY.

6.2 DOPRAVU ZABEZPEČUJE KURIÉRSKA SPOLOČNOSŤ SPS - PRI VNÚTROŠTÁTNYCH OBJEDNÁVKACH JE DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ UPS A ZAHRANIČNÝCH SPOLOČNOSŤ IN TIME. PRI PLATBE NA DOBIERKU KUPUJÚCI PLATÍ KURIÉROVI. CENA POŠTOVNÉHO JE UVEDENÁ VRÁTANE DPH.

6.3 PREDÁVAJÚCI MÔŽE ZASLAŤ TOVAR, KTORÝ JE OKAMŽITE DOSTUPNÝ KUPUJÚCEMU A ZVYŠNÚ ČASŤ OBJEDNÁVKY DORUČÍ DODATOČNE V ZÁKONNEJ LEHOTE, AVŠAK ZA PREDPOKLADU, ŽE KUPUJÚCEMU NEBUDE ÚČTOVANÉ ŽIADNE DODATOČNÉ POŠTOVNÉ, OKREM TOHO, KTORÉBOLO ZAPOČÍTANÉ V OBJEDNÁVKE.

6.4 PRI OSOBNOM ODBERE SA POŠTOVNÉ NEÚČTUJE.

ČLÁNOK VII.

DODANIE TOVARU

7.1 DODÁVKY PREDMETU PLNENIA (OBJEDNANÉHO TOVARU) BUDÚ PODĽA DOSTUPNOSTI PRODUKTOV A PREVÁDZKOVÝCH MOŽNOSTÍ PREDÁVAJÚCEHO EXPEDOVANÉ V ČO NAJKRATŠOM TERMÍNE.

7.2 KAŽDÝ ZÁKAZNÍK JE INFORMOVANÝ O VŠETKÝCH ZMENÁCH V STAVE OBJEDNÁVKY EMAILOM. STATUS OBJEDNÁVKY SI MÔŽE SKONTROLOVAŤ PO PRIHLÁSENÍM SA V SYSTÉME.

7.3 TOVAR JE DODÁVANÝ PROSTREDNÍCTVOM KURIÉRSKEJ SLUŽBY NA ADRESU UVEDENÚ KUPUJÚCIM V OBJEDNÁVKE. ZÁSIELKA S TOVAROM VŽDY OBSAHUJE FAKTÚRU.

7.4 VLASTNÍCKE PRÁVO K VÝROBKOM PRECHÁDZA NA KUPUJÚCEHO JEHO PREVZATÍM A ZAPLATENÍM KÚPNEJ CENY.

7.5 TOVAR DODÁVAME OKREM ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY AJ DO OSTATNÝCH KRAJÍN EU.

 

ČLÁNOK VIII.

MOŽNOSTI PLATBY

8.1 ZA TOVAR JE MOŽNÉ ZAPLATIŤNASLEDOVNÝMI SPÔSOBMI:

- V HOTOVOSTI V PRÍPADE OSOBNÉHO ODBERU,

- NA DOBIERKU - ZAPLATENIE TOVARU V HOTOVOSTI PRI PREVZATÍZÁSIELKY PREPRAVCOVI,

- PLATOBNOU KARTOU PROSTRENDÍCTVOM PLATOBNEJ BRÁNY,

- PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY PAYPAL.

ČLÁNOK IX.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 PREDÁVAJÚCI SA PRI ZHROMAŽĎOVANÍOSOBNÝCH ÚDAJOV RIADI ZÁKONOM Č. 122/2013 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ĎALEJ LEN „ZÁKON“) V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH. PREDÁVAJÚCI REŠPEKTUJE SÚKROMIE KUPUJÚCEHO. POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE SÚ CHRÁNENÉ PRED ZNEUŽITÍM A NIKDY NEBUDÚ POSKYTNUTÉ TRETIEMU SUBJEKTU.

9.2 POUŽÍVANÍM TOHTO INTERNETOVÉHO OBCHODU KUPUJÚCI SÚHLASÍ SO ZHROMAŽĎOVANÍM A POUŽÍVANÍM INFORMÁCIÍ O KUPUJÚCOM A JEHO NÁKUPOCH ZA VYŠŠIE STANOVENÝCH PODMIENOK. REGISTRÁCIOU KUPUJÚCEHO, KUPUJÚCI AUTOMATICKY SÚHLASÍ, ŽE MÔŽETE BYŤ INFORMOVANÝO NOVINKÁCH O INTERNETOVOM OBCHODE E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY. AK SI NAĎALEJ NEBUDE ŽELAŤ TIETO INFORMÁCIE, MÁ MOŽNOSŤ KEDYKOĽVEK ICH ZASIELANIE UKONČIŤ PROSTREDNÍCTVOM EMAILU.

9.3 PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE PRÁVO USTÚPIŤ OD ZÁRUKY BEZPEČNOSTI V PRÍPADE NAPADNUTIA SERVERU NEZNÁMYM PÁCHATEĽOM. IBA V TAKOM PRÍPADE NEPLATIA VYŠŠIE UVEDENÉ PRAVIDLÁMANIPULÁCIE S DÁTAMI.

ČLÁNOK X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY KUPUJÚCI POTVRDZUJE, ŽE SI PREČÍTAL VOP AKO AJ REKLAMAČNÉ PODMIENKY A SÚHLASÍS ICH ZNENÍM. TO ISTÉ PLATÍ AJ V PRÍPADE AK KUPUJÚCI STLAČÍ TLAČIDLO „KÚPIŤ“. TÝMTO STLAČENÍM POTVRDZUJE, ŽE SI PREČÍTAL VOP AKO AJ REKLAMAČNÉ PODMIENKY A SÚHLASÍS ICH ZNENÍM.